PRIVACY STATEMENT BRASSERIE BEERS

INLEIDING

BRASSERIE BEERS NEEMT JOUW PRIVACY ZEER SERIEUS EN ZAL INFORMATIE OVER JOU (DE BETROKKENE) OP EEN VEILIGE MANIER VERWERKEN EN GEBRUIKEN. IN DIT PRIVACY STATEMENT LEGGEN WIJ JE UIT WELKE GEGEVENS WIJ VERWERKEN, EN MET WELK DOEL WE DAT DOEN. DAARNAAST KUN JE IN DIT PRIVACY STATEMENT LEZEN OVER JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT ONZE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS. WE RADEN JE AAN DIT PRIVACY STATEMENT AANDACHTIG DOOR TE NEMEN. VOOR VRAGEN KUN JE ALTIJD CONTACT OPNEMEN MET INFO@BRASSERIEBEERS.NL.

WIE IS BRASSERIE BEERS?

BRASSERIE BEERS IS V.O.F. BRASSERIE BEERS, KANTOORHOUDENDE TE (1791 NP) DEN BURG AAN GRENSWEG 386, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 67892760.

BRASSERIE BEERS IS TEN AANZIEN VAN DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS DOOR BRASSERIE BEERS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE.

BRASSERIE BEERS HEEFT EEN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING AANGESTELD. JE KUNT MARTIJN BEERS BEREIKEN VIA INFO@BRASSERIEBEERS.NL.

HOE GEBRUIKT BRASSERIE BEERS JOUW GEGEVENS?

HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE DOELEINDEN WAARVOOR BRASSERIE BEERS PERSOONSGEGEVENS OVER JOU VERWERKT. DAARBIJ IS TELKENS AANGEGEVEN WELKE GEGEVENS BRASSERIE BEERS VOOR DAT SPECIFIEKE DOEL GEBRUIKT, WAT DE JURIDISCHE GRONDSLAG IS OM DIE GEGEVENS TE MOGEN VERWERKEN EN HOE LANG DE GEGEVENS DOOR BRASSERIE BEERS WORDEN BEWAARD. OM HET OVERZICHTELIJK TE HOUDEN, HEBBEN WE ALLES GEGROEPEERD NAAR TYPE GEGEVENSSTROOM

WEBSITE

DOELEINDE: WEBSITE ANALYTICS

GEGEVENS: SURFGEDRAG, LOCATIE

GRONDSLAG: GERECHTVAARDIGD BELANG

BETROKKEN BELANG: COMMERCIEEL BELANG

BEWAARTERMIJN: ZO LANG ALS NOODZAKELIJK VOOR DIT DOELEINDE

 

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

DOELEINDE: FINANCIËLE ADMINISTRATIE

GEGEVENS: BEDRIJFSNAAM, FACTUURADRES, BANKGEGEVENS (NAAM BANK/IBAN/BIC)

GRONDSLAG: WETTELIJKE VERPLICHTING

BEWAARTERMIJN: ZO LANG ALS NOODZAKELIJK VOOR DIT DOELEINDE

 

DOELEINDE: BEHEER VAN BESTELLINGEN

GEGEVENS: NAW-GEGEVENS, LEVERINGADRES, FACTUURADRES, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER, BETALINGSGEGEVENS, INHOUD VAN DE KLACHT, KVK NUMMER, BTW-NUMMER, KLANTNUMMER

GRONDSLAG: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

BEWAARTERMIJN: ZO LANG ALS NOODZAKELIJK VOOR DIT DOELEINDE

 

DOELEINDE: AFHANDELEN KLACHTEN

GEGEVENS:NAW-GEGEVENS, LEVERINGADRES, FACTUURADRES, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER, BETALINGSGEGEVENS, INHOUD VAN DE KLACHT, KVK NUMMER, BTW-NUMMER, KLANTNUMMER

GRONDSLAG: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

BEWAARTERMIJN: ZO LANG ALS NOODZAKELIJK VOOR DIT DOELEINDE

 

DOELEINDE: FACTURATIE

GEGEVENS: NAW-GEGEVENS, LEVERINGADRES, FACTUURADRES, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER, BETALINGSGEGEVENS, INHOUD VAN DE KLACHT, KVK NUMMER, BTW-NUMMER, KLANTNUMMER

GRONDSLAG: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

BEWAARTERMIJN: ZO LANG ALS NOODZAKELIJK VOOR DIT DOELEINDE

 

DOELEINDE: VERLENEN VAN DE DIENST ZELF

GEGEVENS: NAW-GEGEVENS, E-MAILADRES, GEGEVENS DIE NODIG ZIJN OM DE DIENST TE LEVEREN, GEGEVENS DIE TIJDENS DE DIENST GEGENEREERD WORDEN

GRONDSLAG: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

BEWAARTERMIJN: ZO LANG ALS NOODZAKELIJK VOOR DIT DOELEINDE

 

DOELEINDE: SOLLICITATIE

GEGEVENS: NAAM, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER

GRONDSLAG: GERECHTVAARDIGD BELANG

BETROKKEN BELANG: ENIGE MANIER OM DOELEINDE TE BEREIKEN

BEWAARTERMIJN: ZO LANG ALS NOODZAKELIJK VOOR DIT DOELEINDE

 

HOE VERKRIJGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

BRASSERIE BEERS HEEFT GEGEVENS OVER JOU IN BEZIT, OMDAT JIJ DIE GEGEVENS AAN ONS VERSTREKT HEBT .

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

ONDER DE EUROPESE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING BESCHIK JE OVER EEN AANTAL RECHTEN MET BETREKKING TOT JOUW GEGEVENS EN DE VERWERKING ERVAN:

INZAGE

JE KUNT JE EIGEN (PERSOONS)GEGEVENS ALTIJD BEKIJKEN EN ZO NODIG WIJZIGEN IN JE ACCOUNT. ALS JE DE PERSOONSGEGEVENS WILT ZIEN DIE BIJ BRASSERIE BEERS OVER JE ZIJN VASTGELEGD, KUN JE EEN VERZOEK TOT INZAGE DOEN.

WIJZIGEN

ALS JE VERANDERINGEN WILT AANBRENGEN IN DE PERSOONSGEGEVENS DIE JE HEBT GEZIEN NAAR AANLEIDING VAN EEN INZAGEVERZOEK EN DIE JE NIET ZELF IN JE ACCOUNT KAN VERANDEREN, KUN JE EEN VERZOEK HIERTOE DOEN BIJ BRASSERIE BEERS. JE KUNT VERZOEKEN DAT BRASSERIE BEERS JE GEGEVENS WIJZIGT, VERBETERT, AANVULT, VERWIJDERT OF AFSCHERMT.

BEPERKEN VAN DE VERWERKING

JE HEBT DAARNAAST, ONDER VOORWAARDEN, HET RECHT OM BRASSERIE BEERS TE VERZOEKEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE BEPERKEN.

RECHT VAN BEZWAAR

ALS EEN BEPAALDE VERWERKING OP GROND VAN HET ‘GERECHTVAARDIGD BELANG’ VAN BRASSERIE BEERS OF EEN DERDE PLAATSVINDT, HEB JE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DIE VERWERKING.

GEGEVENSOVERDRACHT

JE HEBT HET RECHT JOUW PERSOONSGEGEVENS VAN BRASSERIE BEERS TE VERKRIJGEN. BRASSERIE BEERS ZAL DEZE VERSTREKKEN IN EEN GESTRUCTUREERDE EN GANGBARE VORM, DIE OP EENVOUDIGE WIJZE IN ANDERE GANGBARE DIGITALE SYSTEMEN TE OPENEN VALT. OP DEZE MANIER KUN JE JOUW GEGEVENS OOK BIJ EEN ANDERE AANBIEDER ONDERBRENGEN.

TOESTEMMING INTREKKEN

IN ALLE GEVALLEN WAARIN DE GRONDSLAG VOOR EEN BEPAALDE GEGEVENSVERWERKING JOUW TOESTEMMING IS, HEB JE HET RECHT DIE TOESTEMMING IN TE TREKKEN. DAT HEEFT VOOR HET VERLEDEN GEEN GEVOLGEN, MAAR BETEKENT WEL DAT WIJ DIE GEGEVENS DAN NIET MEER MOGEN VERWERKEN. HET KAN ZIJN DAT BRASSERIE BEERS JE DAARDOOR BEPAALDE DIENSTEN NIET MEER KAN LEVEREN.

REACTIE DOOR BRASSERIE BEERS

EEN VERZOEK KAN VERSTUURD WORDEN NAAR INFO@BRASSERIEBEERS.NL BRASSERIE BEERS ZAL JE VERZOEK ZO SNEL MOGELIJK INWILLIGEN EN IN ELK GEVAL NIET LATER DAN ÉÉN (1) MAAND NADAT BRASSERIE BEERS EEN DERGELIJK VERZOEK HEEFT ONTVANGEN. INDIEN BRASSERIE BEERS JE VERZOEK AFWIJST ZULLEN WIJ IN ONS ANTWOORD AANGEVEN WAAROM HET VERZOEK WORDT AFGEWEZEN.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

DE GEGEVENS KUNNEN WORDEN DOORGEGEVEN AAN:

VERWERKERS, PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE UITVOERING OF NAKOMING VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN JOU EN BRASSERIE BEERS EN EXTERNE ADVISEURS. HET KAN ZIJN DAT BRASSERIE BEERS VERPLICHT IS JE GEGEVENS TE VERSTREKKEN AAN EEN DERDE PARTIJ, BIJVOORBEELD OP GROND VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING.

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

OM (BIJVOORBEELD) TECHNISCHE EN OPERATIONELE REDENEN KAN HET NODIG ZIJN DAT JOUW (PERSOONS)GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN AAN AAN BRASSERIE BEERS GELIEERDE ONDERNEMINGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE. OMDAT DE REGELGEVING OP HET GEBIED VAN DE PRIVACYBESCHERMING DAAR MOGELIJK NIET EENZELFDE BESCHERMING BIEDT ALS BINNEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZAL BRASSERIE BEERS GEBRUIK MAKEN VAN HET PRIVACY SHIELD OF DE EU MODEL CLAUSES OM JOUW PRIVACY ZOVEEL MOGELIJK TE BESCHERMEN. WANNEER DAT NIET MOGELIJK IS, ZAL BRASSERIE BEERS AAN JOU TOESTEMMING VRAGEN OM JOUW (PERSOONS)GEGEVENS NAAR LANDEN ZONDER PASSEND BESCHERMINGSNIVEAU DOOR TE GEGEVEN. DEZE TOESTEMMING KUN JE TE ALLEN TIJDE INTREKKEN.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKT BRASSERIE BEERS ZE?

COOKIES ZIJN KLEINE STUKJES (TEKST)INFORMATIE DIE BIJ HET BEZOEK VAN DE WEBSITE VAN BRASSERIE BEERS WORDEN MEEGESTUURD AAN JE BROWSER EN VERVOLGENS OP DE HARDE SCHIJF OF IN HET GEHEUGEN VAN JE COMPUTER, TABLET, MOBIELE TELEFOON OF ANDER APPARAAT (HIERNA: “APPARAAT”) WORDEN OPGESLAGEN. DE COOKIES DIE VIA DE WEBSITE VAN BRASSERIE BEERS WORDEN GEPLAATST, KUNNEN JOUW APPARAAT OF DE BESTANDEN DIE DAAROP OPGESLAGEN STAAN NIET BESCHADIGEN.

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

DIT PRIVACY STATEMENT KAN WORDEN GEWIJZIGD. WIJ ADVISEREN JE DAAROM REGELMATIG HET PRIVACY STATEMENT NA TE LEZEN OP EVENTUELE WIJZIGINGEN.

WAAR KAN JE TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?

MOCHT JE NOG VRAGEN HEBBEN OVER DIT PRIVACY STATEMENT EN DE WIJZE WAAROP BRASSERIE BEERS JE GEGEVENS GEBRUIKT, DAN KUN JE EEN E-MAIL STUREN NAARINFO@BRASSERIEBEERS.NL. OOK ALS JE EEN KLACHT HEBT OVER DE MANIER WAAROP BRASSERIE BEERS JOUW GEGEVENS VERWERKT, KUN JE EEN E-MAIL STUREN NAARINFO@BRASSERIEBEERS.NL. DAARNAAST KAN JE OOK ALTIJD CONTACT OPNEMEN MET DE BEVOEGDE NATIONALE TOEZICHTHOUDER OP HET GEBIED VAN PRIVACYBESCHERMING. IN NEDERLAND IS DIT DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS.